> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

02.03.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”


16.08.2021 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

PDF Файл - Допълнително споразумение № 2


08.06.2020 г.

PDF Файл - Обявление за изменение

PDF Файл - Анекс

ZIP Файл - Приложения


03.12.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ZIP Файл - Приложения


21.09.2018 г.

PDF Файл - Решение №20

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

 

 


22.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с решение № 6 от 01.03.2018 г. на кмета на Община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0003 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2262


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 27.06.2018 г. от 15:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценови предложения


08.03.2018 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка № 1


 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение 

PDF Файл - Обявление

ЛИНК за изтегляне - Инвестиционен проект 

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - Декларация - данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, заетост и труд

PDF Файл - Методика