> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита пр

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

23.02.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“


18.03.2019 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


14.03.2019 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

PDF Файл - Приложения


07.12.2018 г.

PDF Файл - Решение за класиране на участниците и определяне на на изпълнител

PDF Файл - Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5


23.11.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


Относно:
Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА“, с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 5 от дата 21.02.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0002 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2251


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 28.11.2018 г. от 15:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП


07.11.2018 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор


23.03.2018 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка №2


19.03.2018 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка №1


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - Решение

PDF Файл - Обявление

PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
EXCEL Файл - Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян
EXCEL Файл - Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян
EXCEL Файл - Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян
EXCEL Файл - Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян
EXCEL Файл - Детска градина „Буратино“, гр. Смолян

 

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

PDF Файл - Методика