> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита пр

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

26.01.2018

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“,

 чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности.

Обособена позиция № 2: Доставка на учебно оборудване и принадлежности, в това число пособия и музикални системи и инструменти, включително и във вид на играчки.


03.10.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор по обособена позиция № 2

ZIP Файл - Приложения


11.09.2018 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1


20.08.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор по обособена позиция № 1

ZIP Файл - Приложения


23.04.2018 г.

PDF Файл - Решение

PDF Файл - Доклад

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Приложение към протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

 


20.03.2018 г.

Изх. № ДЛ001515 от 20.03.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности; и Обособена позиция № 2: Доставка на учебно оборудване и принадлежности, в това число пособия и музикални системи и инструменти, включително и във вид на играчки, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 1 от дата 24.01.2018 г., вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0001 и публикувано заедно с одобреното с него обявление за поръчка и документацията на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2221 .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 23.03.2018 г. от 13:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП


19.03.2018 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 


ZIP Архив - Документация по обществена поръчка


PDF Файл - Решение за откриване на процедурата

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за обществената поръчка

PDF Файл - Технически спецификации

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

PDF Файл - Методика за определяне на комплексната оценка на офертата