> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

МОТИВИ:

Решение №645/21.12.2017 год. /Протокол №32/ на Общински съвет-Смолян, съгласно което, считано от 01.01.2018 год. е променена дейността на Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/-ОДК-Смолян, чрез допълване на дейността с кариерно ориентиране и консултиране и Заповед №РД-1151/22.12.2017 год. на Кмета на Община Смолян във връзка с изпълнение на посоченото Решение, публикувана в ДВ бр.4, 2018 година.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:

Поемането на функциите за кариерно ориентиране и консултиране от ЦПЛР-ОДК-Смолян, ще даде възможност на посочения Център да разшири досегашната си дейност и да се утвърди като общинска образователна институция с нов облик, отговаряща на съвременните потребности на подрастващите.
Формите за кариерно ориентиране и консултиране могат да бъдат успешно съчетани със заниманията по интереси с децата, заложени в профилите от областите „Науки и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт" от Годишната програма на ЦПЛР-ОДК-Смолян.
Кариерното ориентиране и консултиране е заложено в Общинската стратегия за под-крепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/. Същото е част от общата подкрепа за личностно развитие, която към момента се осигурява успешно от ЦПЛР – ОДК – Смолян.


Предложения и препоръки по приложения проект на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян, с предложените изменения и допълнения, се отправят до 30 дни от обявяването на обществените консултации на адрес: ЦПЛР-ОДК-Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №8, ет.1-ви; е-mail: [email protected]


Приложение: Проект на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян, с предложените изменения и допълнения.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТ


PDF Файл - Проект на Правилник