> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. Общините могат да подпомагат спортни организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината. Условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с наредби на общинските съвети.
Във връзка с гореизложеното, предлагаме на вашето внимание Проект на Наредба за финансово подпомагане на смолянските спортни клубове, проект на която бе изпратен на всички спортни клубове в Община Смолян.

Мотиви за приемане на нова Наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян:

1. Причини, които налагат промяната на Наредбата:
Основна причина за приемането на Наредба е желанието на спортните клубове за улеснение на процедурата за финансиране, както и нова методика за определяне на размера на финансиране. Също така, чрез Наредбата ще се постигне по- целесъобразно финансиране на спортните клубове в Община Смолян, за създаване на условия, максимално много жители на града да участват в организирани спортни занимания. Чрез нея Община Смолян ще подкрепя спортните клубове за реализирането на своята тренировъчна и състезателна дейност. Новата наредба и нейните приложения ще улеснят спортните клубове в процедурите по кандидатстване за финансиране.

2. Цели, които се поставят:
Основната цел на Наредбата е да бъдат създадени условия за по ефективно и рационално разходване на финансовите средства гласувани от Общински съвет Смолян. Чрез новата методика за определяне на коефициентите на спортните клубове за финансиране се цели по- прозрачно и чисто определяне на конкретното финансиране, което ще бъде подсигурено за всеки спортен клуб.


3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Очакваните резултати след влизането в сила на новата Наредба са свързани с мотивацията на клубовете да привличат повече деца във своите дейността, както и да им предоставят възможност за изява. Новата наредба ще улесни спортните клубове, което е било споделян проблем от страна на самите спортни клубове.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, определящи задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на нова „Наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян“ в деловодството на Община Смолян, както и в стая 220 при Александър Димитров - гл. експерт към Дирекция УТОС, тел. 0879/903-565.


ПРИЛОЖЕНИЯ:

PDF Файл - НАРЕДБА - ПРОЕКТ

ZIP Архив - ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА - ПРОЕКТ

PDF Файл - СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян