> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

20.12.2017

П О К А Н А

На основание чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.
Кметът на Община Смолян Николай Мелемов кани жителите на община Смолян, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и жителите на общината на Публично обсъждане на проект на бюджет 2018 г.

Уважаеми Дами и Господа,
Бюджетът на община Смолян е основния финансов план на общината, свързан с предоставяне на услугите на гражданите в сферата на образование, здравеопазване, социални услуги, култура, спорт и други. Стремим се към подобряване условията на живот във всички населени места на територията на общината и към изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие.
На 04.01.2018 г. /четвъртък/ от 17,30 часа в зала 247 на общинска администрация на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2018 г. за обсъждане.
Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате.
Очакваме предложения за проект на бюджет 2018г., в деловодството на Община Смолян, бул. „България” № 12, включително на е-mail: [email protected].


PDF Файл - МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ

ZIP Архив - ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ