> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.12.2017

 ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на 
обществено обсъждане на основание чл.127 ,ал.1 от ЗУТ


Евелин М. Хаджиев уведомява, че на 28.12.2017г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес гр.Смолян , бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I-Озеленяване, кв.7 (в рамките на ПИ 67653.923.98) по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян.
С промяната на ПУП-ПРЗ, ПИ 67653.923.98 се изключва от УПИ I-Озеленяване, кв.7 по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян и същия се обособява в самостоятелно УПИ и се оформя вПредимно-производствена зона (Пп) и се отрежда за събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, за складова база и авторемонтна дейност. Границите на новообразуваното УПИ минават по съществуващите имотни граници на ПИ 67653.923.98.