> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на УПИ ІV-Озеленяване с преотреждане в УПИ-275 за жилищно строителство /за ПИ 67653.917.275/ в кв.213 по плана на гр.Смолян в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10м., озеленяване -40%, плътност 60%, кинт 1.2
Общественото обсъждане ще се проведе на 22.12.2017 год. от 12.00 часа на адрес в гр.Смолян, бул.”България”№3,офис 320.