> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

О Б Я В Л Е Н И Е
за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

по чл.62 а ал.3, т.2 и във връзка с чл.127,ал.1 от ЗУТ


„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за Подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ІІІ-Озеленяване и V-992 газстанция с образуване на нов УПИ V-21,22 Газстанция и обслужващи дейности в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10м., озеленяване -20%, плътност 80%, кинт 2.5 в кв.4 по плана на гр.Смолян кв.Устово
Общественото обсъждане ще се проведе на 10.01.2018 год. от 18.00 часа в заведението за бързо хранене „Терагаз“ на адрес в гр.Смолян ул.”Тракия”№11 а.