> Начало > Обществени поръчки > ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

23.11.2017

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“


08.01.2018 г.

PDF Файл - Уведомление


21.12.2017 г.

PDF Файл - Съобщение относно: Гаранция за изпълнение на обществената поръчка 


11.12.2017 г.

PDF Файл - Отговор относно отправено запитване от кандидат за участие в обществената поръчка

WORD Файл - Приложение №12 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

WORD Файл - Приложение №13 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП


ZIP Архив - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА