> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

23.11.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.


08.02.2018 г.

 

PDF Файл - Договор по ОП № 3

PDF Файл - Приложение № 2 – Техническо предложение

PDF Файл - Приложение № 3 – Ценово предложение

PDF Файл - Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение

 

PDF Файл - Договор по ОП № 2

PDF Файл - Приложение № 2 – Техническо предложение

PDF Файл - Приложение № 3 – Ценово предложение

PDF Файл - Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение


11.01.2018 г.

PDF Файл - Договор по ОП № 1

PDF Файл - Приложение № 2 – Техническо предложение

PDF Файл - Приложение № 3 – Ценово предложение

PDF Файл - Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение


14.12.2017 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и допускане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка


01.12.2017 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - АОП - Информация в профил на купувача


PDF Файл - ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо задание

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания и изисквания

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Образец за документ за обществената поръчка

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №7 - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №8 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №9 - Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС