> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.11.2017

 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА


Изготвен е проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на е-mail: [email protected] или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00часа до 17.00 часа.
Материалите са на разположение при зам. Кмет Венера Аръчкова в стая № 246.
 

Вносител:
Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян


ПРИЛОЖЕНИЯ:

PDF Файл - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА ПЛАН СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО, ИЗВОЗВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018 Г. И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗМЕР НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 Г.

PDF Файл - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №2 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ZIP Архив - ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №2

PDF Файл - МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №2

PDF ФайлПРОЕКТ НА НАРЕДБА №3 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

PDF Файл - МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №3