> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

07.11.2017

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

Изготвен е проект на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян,

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на e-mail: [email protected] или на адрес: бул. "България" № 12, 4700 Смолян, България, в рамките на работното време, от 8.00 до 17.00 часа.

Вносител:
Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян


ПРИЛОЖЕНИЯ:

PDF Файл - Обявление по реда на чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове
PDF Файл - Проект на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян

08.12.2017 г.

PDF Файл - Справка за постъпилите предложения по реда на чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове