> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.10.2017

ДО:
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ - ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД , Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел погасяване на съществуващ дълг.

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дълг от община Смолян ще се проведе на 25.10.2017г. от 17.30 часа в зала 247.

Данни за получаване на становища и предложения:
Община Смолян
гр. Смолян, бул. „България” № 12
факс: 0301 / 6 24 26
e-mail: [email protected]

Настоящата покана за обществено обсъждане е публикувана по електронен път на 17.10.2017г. на следния интернет адрес на община Смолян: www.smolyan.bg


С уважение,
Николай Мелемов

Кмет на Община Смолян