> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ III - 863 - СОКОЛОВЦИ -МОМЧИЛОВЦИ - БАНИТЕ - УЧАСТЪК СЕЛО ВИЕВО, М. ТЕРЗИЙСКА“


02.08.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

PDF Файл - Приложения


01.06.2018 г.

PDF Файл - Решение № 11 от 01.06.2018 г.

PDF Файл - Протокол № 1 от 14.11.2017 г.

PDF Файл - Протокол № 2 от 02.02.2018 г.

PDF Файл - Протокол № 3 от 26.04.2018 г.

PDF Файл - Протокол № 4 от 14.05.2018 г.

PDF Файл - Протокол № 5 от 28.05.2018 г.


09.05.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото Ви уведомяваме, че на 14.05.2018 г. от 11:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценовите предложения 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

PDF Файл - Документация за участие в процедура

PDF Файл - Технически спецификации

EXCEL Файл - Количествена сметка ЛИНК Адрес - Инвестиционен работет проект

 

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор


WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - Декларация - данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, заетост и труд


PDF Файл - Методика за комплексна оценка на офертите