> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица, с предмет:

„Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


29.01.2018 г.

PDF Файл - Договор


15.12.2017 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане на офертите и класиране на участниците в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП


ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF - Покана за представяне на оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)