> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9005030 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

10.08.2012

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9005030 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. 

 

 

Обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: “Доставка и монтаж на Multitouch surface устройство (интерфейс с многоточково докосване известен като Тouchsensingsurface, вграден в подходящо офис обзавеждане) за Областен информационен център – Смолян, във връзка с договор № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ“

 

Документация по Обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП

 

 1. Публична Покана
 2. Приложение 1 - Техническа спецификаци
 3. Приложение - 1.1 - Концепция
 4. Приложение - 2 - Указания  
 5. Приложение - 3 - Методика за оценка
 6. Образец № 1 - Административни сведения
 7. Образец № 2 - Справка- декларация за изпълнени сходни договори
 8. Образец № 3 - Декларация за ползване на подизпълнител
 9. Образец № 4 - Декларации от подизпълнител
 10. Образец № 5 - Техническа оферта
 11. Образец № 6 - Ценова оферта
 12. Образец № 7 - Проект на договор
 13. Образец № 8 - Декларация за ангажираност