> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита пр

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.10.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет:

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“

 


28.06.2018 г.

PDF Файл -  Обявление за възложена поръчка

PDF Файл -  Договор

ZIP Файл -  Приложения


01.02.2018 г.

PDF Файл - Решение за класирането на участниците и определяне на изпълнител

PDF Файл - Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП

PDF Файл - Протокол 1

PDF Файл - Протокол 2

PDF Файл - Протокол 3

PDF Файл - Протокол 4

PDF Файл - Протокол 5


08.01.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че на 11.01.2018 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП


08.01.2018 г.

PDF Файл - Протокол №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура


28.12.2017 г.

PDF Файл - Решение за одобряване на обявление за изменение


21.12.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Вземайки под внимание обстоятелството, че срокът за получаване на оферти по обществената поръчка с горепосочения предмет изтича на 27.12.2017 г., и във връзка със съобщение, публикувано на 01.12.2017 г. на интернет сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3299, в което съобщение е посочено, че 27.12.2017 г. е неприсъствен (почивен) ден, на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки уведомявам заинтересованите лица, че оферти по посочената процедура ще бъдат приемани на посочения в обявлението за поръчката адрес1 до 17:00 часа на 28.12.2017 г..
Гореизложеното налага промяна и на датата за отваряне на офертите за участие в процедурата, въз основа на което на основание чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки уведомявам участниците, че офертите по обществената поръчка с горепосочения предмет ще бъдат отворени на 29.12.2017 г. в 08:30 часа в зала 343 на третия етаж на административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12.

PDF Файл - Съобщение за промяна за крайния срок за подаване на оферти и на датата на отварянето им


19.12.2017 г. 

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка № 2 от 19.12.2017г.


28.11.2017 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка № 1 от 28.11.2017г.


 20.11.2017 г.

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка


18.11.2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

PDF Файл - Документация за участие в процедура

PDF Файл - Технически спецификации

PDF Файл - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - Проект на договор

WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - Ценово предложение

WORD Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - Декларация за срока на валидност на офертата

PDF Файл - Методика за комплексна оценка на офертите


05.10.2017 г.

PDF Файл - Становище по осъществен контрол от АОП по чл. 232 ЗОП