> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

26.09.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица, с предмет „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

1. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“;

2. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”

по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


01.12.2017 г.

PDF Файл - СЪОБЩЕНИЕ по чл.193 от ЗОП - Относно: Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица


 

 


ДОКУМЕНТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF Файл - Покана за представяне на оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)