> Начало > Обществени поръчки > ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9004988 НА ПОРТАЛА ЗА ОБ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9004988 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ – ДЪЛГА БАЗА / 8+ 1 МЕСТА /

10.08.2012

Публична покана по чл.14, ал.4 т. 2 от ЗОП, публикувана под уникален код № 9004988 на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки с предмет: „Доставка на пътнически автомобил – дълга база / 8+ 1 места /"

 

 

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В1.12.03 от 14.04.2011 г. по проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/ по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., и изпълнението на ангажиментите на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян за провеждане на АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ КРЕПОСТ „КАЛЕТО” ПРИ ПРОХОДНА ПЕЩЕРА СЕЛО КОШНИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН И КРЕПОСТ „КАЛЕТО” КРАЙ ГРАД СМОЛЯН“. 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА - РИМ "СТОЮ ШИШКОВ" - СМОЛЯН

ОБРАЗЕЦ № 6