> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.07.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:


„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП“


04.02.2022 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор по обществена поръчка


13.08.2018 г.

PDF Файл - АОП - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

ЛИНК - Приложения


09.07.2018 г.

PDF Файл - Решение № 15 от 06.07.2018 г.

PDF Файл - Протокол № 1 от 18.08.2017г.

PDF Файл - Протокол № 2 от 16.02.2018г.

PDF Файл - Протокол № 3 от 05.03.2018г.

PDF Файл - Протокол № 4 от 11.06.2018г.

PDF Файл - Протокол № 5 от 18.06.2018г.

PDF Файл Протокол № 6 от 02.07.2018г.


13.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви уведомяваме, че на 18.06.2018г. от 15:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценовите предложения


22.02.2018 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП


07.08.2017 г.

PDF Файл - Разяснение № 3 по условията на обществената поръчка


03.08.2017 г.

PDF Файл - Разяснение № 2 по условията на обществената поръчка


26.07.2017 г.

PDF Файл - Разяснение № 1 по условията на обществената поръчка

 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


PDF Файл - Решение за откриване на процедура


PDF Файл - Обявление за поръчка


PDF Файл - Документация за обществена поръчка

PDF Файл - КНИГА №1 - Технически спецификации

EXCEL - Количествена сметка ZIP Архив - Инвестиционен проект

 

PDF Файл - КНИГА №2 - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - КНИГА №3 - Проект на договор


WORD Файл - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Предложение за изпълнение на поръчка

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация - данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, заетост и труд


PDF Файл - КНИГА №4 - Методика за комплексна оценка на офертите