> Начало > Обществени обсъждания > ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

П О К А Н А

за публично обсъждане
на отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Смолян отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година на община Смолян.

Обсъждането ще се проведе на 21 юни 2017 г. /сряда/ от 17:30 часа в зала 247 на Община Смолян, бул. „България” № 12, под ръководството на г-н Стоян Иванов – Председател на ПК по БФИР и г-жа Венера Аръчкова – Заместник-кмет на Община Смолян.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Смолян /бул.„България” №12/, ет. 2, стая 202 или на интернет страницата на общината – www.smolyan.bg

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]

 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
Председател на общински съвет


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

ZIP Архив - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016г .