> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.06.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура по обособени позиции:

Обособена позиция 1. Упражняване на строителен надзор при реконструкция на улици на територията на град Смолян: ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772, ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250, ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241 и ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412.

Обособена позиция 2. Упражняване на строителен надзор при рехабилитация и ремонт на надлези и изграждане и възстановяване на пешеходна връзка и детска площадка на територията на град Смолян: надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/, надлез над бул. България /от Община Смолян до х-л „Смолян“/, надлез над ул. арх. Петър Петров /зад общината/, надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“/, пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. Добруджа и детска площадка над автогарата.

Обособена позиция 3. Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Детска градина „Буратино“, град Смолян“ и цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, град Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон.

Обособена позиция 4. Упражняване на строителен надзор при обновяване на дворни пространства и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов” и на VII СОУ „Отец Пайсий” на територията на град Смолян.


22.12.2017 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 1, 2, 3 и 4

Сключени договори по обособени позиции
 

ОП 1 PDF - Договор ZIP - Приложения
ОП 2 PDF - Договор ZIP - Приложения
ОП 3 PDF - Договор ZIP - Приложения
ОП 4 PDF - Договор ZIP - Приложения

 


10.10.2017 г.

PDF Файл - Решение 13 от 09.10.2017

PDF Файл - Протокол 1 от 12.07.2017

PDF Файл - Протокол 2 от 21.08.2017

PDF Файл - Протокол 3 от 31.08.2017

PDF Файл - Протокол 4 от 01.09.2017

PDF Файл - Протокол 5 от 07.09.2017

PDF Файл - Протокол 6 от 13.09.2017

PDF Файл - Протокол 7 от 02.10.2017

PDF Файл - Протокол 8 от 03.10.2017


01.09.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 07.09.2017 г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценовите предложения


23.08.2017 г.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №2 за разглеждането на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критерии за подбор в процедурата.


 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


PDF ФАЙЛ - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

PDF ФАЙЛ - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

WORD ФАЙЛ - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ZIP АРХИВ - КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ZIP АРХИВ - ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ