> Начало > Обществени поръчки > Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

04.07.2017

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община Смолян, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


17.04.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка

PDF Файл - Договор

PDF Файл - Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката

PDF Файл - Приложение № 3 – Ценово предложение

PDF Файл - Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение


06.02.2018 г.

PDF Файл - Доклад

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Протокол №5

PDF Файл - Протокол №6

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител

 


04.07.2017 г.

PDF ФАЙЛ - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

WORD ФАЙЛ - ПОКАНА И ПРИЛОЖЕНИЯ