> Начало > Обществени поръчки > Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

12.05.2017

 

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“


08.01.2020 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - АОП - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

WORD Файл - ПОКАНА И ПРИЛОЖЕНИЯ


05.07.2017 г.

Договор № ПНО-ОП-17.06-1

Техническо предложение

Ценово предложение

Гаранция за изпълнение

Обявление за възложена поръчка


25.05.2017 г.

PDF Файл - Протокол №1

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3

PDF Файл - Протокол №4

PDF Файл - Доклад от работата на комисията

PDF Файл - Решение за определяне на изпълнител