> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава X

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.05.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:
 


„ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО И РЕМОНТ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЕПТЕМВРИ“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.922.66, УПИ II-СТАДИОН , КВ. 95, КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“.


 27.07.2017 г.

PDF Файл - Договор


 10.07.2017 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


 05.06.2017 г.

ЛИНК - АОП - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


 

 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАPDF Файл - АОП - Информация в профил на купувача


PDF Файл - ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Технически спецификации

EXCEL Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 - Количествена сметка

ZIP Архив - ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2 - Сканирани проекти

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 -  Указания към участниците

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Договор за СМР


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Административни сведения за участника

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Списък строителство

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - Списък на техническия и ръководен персонал

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №6 - Списък на квалифицирани строителни работници

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №7 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

WORD ФайлОБРАЗЕЦ №7-A - Декларация подизпълнители

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №8 - Декларация приемане договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №9 - Tехническо предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №10 - Декларация материали

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №11 - Гаранционни срокове

EXCEL Файл - ОБРАЗЕЦ №12 - Линеен график

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №13 - Ценово предложение