> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

29.05.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура, с предмет:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.


08.10.2021 г.

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 1

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 2

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 3

PDF Файл - Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по ОП № 5


19.09.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 1, 2, 3 и 5

Сключени договори по обособени позиции

 

ОП 1

 

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Ценово предложение

 

ОП 2

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

 

Ценово предложение

 

ОП 3

 

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Ценово предложение

 

 

 

ОП 5

 

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Ценово предложение


02.03.2018 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка


29.01.2018 г.

PDF Файл - Протокол №1 за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и оповестяване на тяхното съдържание в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

PDF Файл - Протокол №3 за разглеждането на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

PDF Файл - Протокол №4 за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя на техническите предложения от офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

PDF Файл - Протокол №5 за разглеждането на представените разяснения и/или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертите на участници и оценка на техническите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

PDF Файл - Протокол №6 за отваряне на ценовите предложения, разглеждане и проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на възложителя, преценка за наличие на необичайно благоприятно оферти, оценка на офертите и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

PDF Файл - Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП от дейността на комисия

PDF Файл - Решение


28.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП (съобщение за отваряне на ценовите предложения)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 01.12.2017 г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

PDF Файл - Съобшение по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 от ЗОП (съобщение за отваряне на ценовите предложения)


20.10.2017 г.

PDF Файл - Протокол №2 от 20.10.2017 г.


05.07.2017 г.

PDF Файл - Становище за осъществен мониторин по чл.114, ал.1, т.2 ППЗОП във връзка с чл.229, ал.1, т.14 ЗОП


 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - АОП - Решение за откриване на процедура

PDF ФайлОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - Директива 2014/24/ЕС / ЗОП


 PDF ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1Техническа спецификация

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.Количествена сметка по ОП 1

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.2.Количествена сметка по ОП 2

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.3.Количествена сметка по ОП 3

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.4. - Количествена сметка по ОП 4

WORD ФайлПРИЛОЖЕНИЕ №1.5.Количествена сметка по ОП 5

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор за доставка на хранителни продукти
 

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за определяне на комплексна оценка на офертата


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - ЕЕДОП - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки