> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.05.2017
Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

 

Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян

по обособени позиции:

 

Обособена позиция 1. „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“;

Обособена позиция 2. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“;

Обособена позиция 3. „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”;

Обособена позиция 4. „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“.


12.02.2018 г.

 

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции № 2

 

PDF Файл - Договор по ОП №2

 

PDF Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

 

PDF Файл - Ценово предложение


15.01.2018 г.

 

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции № 1 и № 4

 

PDF Файл - Договор по ОП №1

 

PDF Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

 

PDF Файл - Ценово предложение

 

PDF Файл - Договор по ОП №4

 

PDF Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

 

PDF Файл - Ценово предложение

 


12.01.2018 г.

 

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособена позиция № 3

 

PDF Файл -  Договор по ОП № 3

 

PDF Файл - Предложение за изпълнение на поръчката

 

PDF Файл - Линейни графици към Предложение за изпълнение на поръчката

 

PDF Файл - Ценово предложение


31.10.2017 г.

 

PDF Файл - Решение №16/31.10.2017 г.

 

PDF Файл - Протокол №2

 

PDF Файл - Протокол №3

 

 


 03.10.2017 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 06.10.2017 г. от 11:50 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

PDF ФАЙЛ - Съобщение за отваряне на ценовите предложения


31.08.2017 г.

 

PDF ФАЙЛ - Протокол №1 от заседанията на комисия 


16.06.2017 г. 

 

PDF ФАЙЛ - Разяснение по условията на обществената поръчка


 

 

 

 

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

PDF Файл - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

WORD Файл - ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

EXCEL ФайлКоличествена сметка - Обособена позиция 1 - Сгради ПМГ

EXCEL Файл - Количествена сметка - Обособена позиция 1 -Физкултурен салон ПМГ

EXCEL Файл - Количествена сметка - Обособена позиция 2 - ГПЧЕ и IV ОУ

EXCEL Файл - Количествена сметка - Обособена позиция 3 - VІІ СОУ

EXCEL Файл - Количествена сметка - Обособена позиция 4 -ОДЗ Буратино


ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ZIP Архив - Инвестиционен проект - Обособена позиция 1 - Сгради ПМГ

ZIP Архив - Инвестиционен проект - Обособена позиция 1 -Физкултурен салон ПМГ

ZIP Архив - Инвестиционен проект - Обособена позиция 2 - ГПЧЕ и IV ОУ

ZIP Архив - Инвестиционен проект - Обособена позиция 3 - VІІ СОУ

ZIP Архив - Инвестиционен проект - Обособена позиция 4 -ОДЗ Буратино