> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава X

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“.


15.01.2018 г.

PDF Файл - Договор № BG16RFOP001-1.022-0001-С01-S-18

ZIP Архив - Техническо предложение за изпълнение на поръчката

PDF Файл - Ценово предложение за изпълнение на поръчката


01.12.2017 г.

PDF Файл - Протокол за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


03.05.2017 г.

PDF Файл - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 
 


 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 


ЛИНКАОП - Информация в профил на купувача


PDF Файл - ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обяза за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Технически спецификации

EXEL Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1 - Количествена сметка

ZIP Архив ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2 - Инвестиционен проект

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания и изисквания

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор

PDF Файл - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за комплексна оценка на офертите


WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №1 - Образец за документ за обществената поръчка

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №2 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №3 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №4 - Предложение за изпълнение на поръчката

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация за срока на валидност на офертата

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №7 - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №8 - Ценово предложение

WORD Файл - ОБРАЗЕЦ №9 - Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС