> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ОТНОСНО

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН


Уважаеми съграждани,

Община Смолян на основание чл. 8, ал. 2 и чл.45а от Закона за общинската собственост, и във връзка с чл.7, ал. 2 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с граждани и юридически лица на проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

Общественото обсъждане ще се проведе на 24.04.2017 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

Община Смолян подготвя проектно предложение за изграждане на съвременни социални жилища, с което ще кандидатства пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“.

Социалните жилища се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. При изграждането на този тип жилища трябва да се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване.

Предвижда се изграждане на 5 етажна жилищна сграда, включваща 35 броя социални жилища, със следното разпределение:

 • Жилище тип 1 - едностайни – 11 броя;
 • Жилище тип 2 – двустайни – 6 броя;
 • Жилище тип 3 – тристайни – 11 броя;
 • Жилище тип 4 – четиристайни – 4 броя;
 • Жилище за хора с увреждания – 3 броя.

Сградата ще бъде в хармонично единство с околната среда, а също така ще бъде изградено място за отдих и детска площадка. Предвидена е и система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер със серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори).

Целевата група по проектa следва да включва представители на поне 2 от посочените групи:

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия - лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на поне едно от следните условия:

 • Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;
 • Нямат обичайно място на пребиваване, които използват за нощуване приюти или други услуги за временно настаняване;
 • Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;
 • Обитават жилище, което не е електрифицирано или няма достъп до питейна вода, или канализация и др.;
 • Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:
  - За едночленно семейство – 1 стая;
  - За двучленно и тричленно семейство – 2 стаи;
  - За четиричленно семейство – 3 стаи;
  - За петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член на семейството.

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания:

 • „Родители” са биологичните родители и осиновители, както и родителите на доведени и заварени деца до 18-годишна възраст;
 • „Непълнолетни родители” са майките, ненавършили 18-годишна възраст, които са родили (осиновили) и отгледали поне едно дете над едногодишна възраст;
 • "Многодетни" са майките, родили (осиновили) и отгледали три и повече деца над едногодишна възраст;
 • „Деца с влошено здраве и увреждания” са деца на възраст до 16 години с определен вид и степен на увреждане или дете/ лице на възраст от 16 до 20 години с определена степен на трайно намалена работоспособност.

3. Хора в риск от бедност и социално изключване - лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).

Проектът за изграждане на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян, разработен с широко обществено участие и приет през 2013г. и като такъв, съответно е включен в инвестиционната програма на Община Смолян, одобрена за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Приложения:
Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН.


Очакваме Ви!


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF Файл - ПОКАЗА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

PDF Файл - НАРЕДБА ПРОЕКТ 2017г.

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИ №1 - Заявление

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИ №2 - Декларация

WORD Файл - ПРИЛОЖЕНИ №3 - Договор