> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

05.04.2017

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

„Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян по обособени позиции:

 

  1. Обособена позиция 1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр. Смолян“;
  2. Обособена позиция 2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от Община Смолян до х-л „Смолян“/ , гр. Смолян“;
  3. Обособена позиция 3.Реконструкция на улица „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, гр. Смолян ”;
  4. Обособена позиция 4. „Реконструкция на улица „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, гр. Смолян“;
  5. Обособена позиция 5. „Реконструкция на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр. Смолян“;
  6. Обособена позиция 6. „Реконструкция на улица „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, гр. Смолян“.“

23.04.2018 г.

PDF Файл - Допълнително споразумение № 1


18.12.2017 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 3, 4 и 6

Сключени договори по обособени позиции

 

ОП 3

 

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Ценово предложение

 

ОП 4

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

 

 

Ценово предложение

 

ОП 6

 

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Ценово предложение

 


22.11.2017 г.

PDF Файл - Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 1,2 и 5

Сключени договори по обособени позиции

 

ОП 1

 

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Ценово предложение

 

ОП 2

 

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Ценово предложение

 

ОП 5

 

 

Договор

 

Предложение за изпълнение на поръчката

 

Ценово предложение


29.08.2017 г.

PDF Файл - Решение №11

PDF Файл - Протокол №1 

PDF Файл - Протокол №2

PDF Файл - Протокол №3


09.08.2017 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 14.08.2017 г. от 11:50 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдат отворени пликовете с предлагана цена, представляващи неразделна част от офертите на участниците, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

PDF Файл - Съобщение за отваряне на ценовите предложения


24.07.2017 г.

PDF Файл - ПРОТОКОЛ №1 от работата на комисията по процедура за възлагане на обществена поръчка


05.05.2017 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка № 2


21.04.2017 г.

PDF Файл - Разяснение по условията на обществената поръчка № 1


 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - Решение за откриване на процедура

PDF Файл - Обявление за поръчка

WORD Файл - Документация

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

ZIP Архив - Инвестиционен проект - ОП 1 - Надлез МБАЛ-ЛИДЛ
ZIP Архив - Инвестиционен проект - ОП 2 - Надлез Община-Хотел
ZIP Архив - Инвестиционен проект - ОП 3 - ул. Беклийца
ZIP Архив - Инвестиционен проект - ОП 4 - ул. Евредика
ZIP Архив - Инвестиционен проект - ОП 5 - ул. Зорница
ZIP Архив - Инвестиционен проект - ОП 6 - ул. Спортна

 

 КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

EXEL Файл - Количествена сметка - ОП 1 - Надлез бул
EXEL Файл - Количествена сметка - ОП 2 - Надлез Община-Хотел
EXEL Файл - Количествена сметка - ОП 3 - ул. Беклийца
EXEL Файл - Количествена сметка - ОП 4 - ул. Евредика
EXEL Файл - Количествена сметка - ОП 5 - ул. Зорница
EXEL Файл - Количествена сметка - ОП 6 - ул. Спортна