> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ПРОГРА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.РОВИНА

18.07.2012

На 17.07.2012 г., в 11.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе първият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1764/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „Директор” на Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Ровина, община Смолян.


 Конкурсната комисия, назначена на основание чл.93, ал.1 от КТ със заповед на Кмета на Община Смолян №2217/13.07.2012 г., разгледа постъпилите документи на кандидатите и след като констатира, че същите са представили всички изискуеми документи, съгласно изискванията за участие и отговарят на условията за допустимост от обявлението,

Р Е Ш И:

Допуска до втори етап от провеждането на конкурса – представяне и защита на Програма за развитие на Дом за възрастни хора с психични разстройства с.Ровина, община Смолян за три години, съобразена с националните, областните и общинските планове и стратегии за развитие на социалните услуги и провеждане на интервю, следните кандидати:

1. Ася Добрева Палова
2. Венелин Милков Ковачев
3. Дафинка Бисерова Калницка


Комисията насрочи вторият етап от провеждането на конкурса на 26.07.2012 г., 10.00 часа, зала № 211 на Община Смолян.