> Начало > Обществени поръчки > Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от З

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

16.02.2017

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ:

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“


31.07.2017 г.

PDF - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛOЖЕНА ПОРЪЧКА

PDF - ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

PDF - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

PDF - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


10.05.2017 г.

PDF - РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

PDF - ПРОТОКОЛ №3 за отваряне на ценовите предложения, оценка и класиране на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП.

PDF - ПРОТОКОЛ №2 за разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП.


20.03.2017 г.

PDF - ПРОТОКОЛ №1 за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и разглеждането на документи по чл.3, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояния и критериите за подбор в процедурата.

PDF - СЪОБЩЕНИЕ по чл.57, ал.3 от ППЗОП


 

 


АОП
PDF - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

АОП
PDF - ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ
PDF - СЪДЪРЖАНИЕ
 

КНИГА І:
PDF - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

КНИГА ІІ:
PDF - УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

КНИГА III:
PDF - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

КНИГА ІV:
ОБРАЗЦИ:
WORD - Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
WORD - Образец №1 - Ценово предложение
WORD - Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя
WORD - Образец №3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
WORD - Образец №4 - Декларация за срока на валидност на офертата

КНИГА V:
PDF - МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА