СЪОБЩЕНИЕ

16.07.2012

ДО Г-Н ТОДОР АНАСТАСОВ ЧАКЪРОВ, Г-Н СТЕФАН МАНОЛОВ ТЕРЗИЙСКИ, Г-Н ВАСИЛ ЖИВКОВ БЕБЕЛЕКОВ,Г-Н ИЛИЯ АНТОНОВ МАТЕВ, Г-ЖА ДОБРИНКА ПЕТКОВА ТЕРЗИЙСКА, Г-ЖА ГИТА СТОЕВА КАФАЛИЕВА, Г-Н СТЕФАН СТОЙКОВ ТЕРЗИЙСКИ, Г-Н ЛАЗАР ВАСИЛЕВ СЕМЕРДЖИЕВ, Г-ЖА АНТОНИЯ ЛАЗАРОВА ГЕОРГИЕВА, Г-ЖА ЕЛИСАВЕТА АТАНАСОВА БОБЕВА, Г-Н ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ СЕМЕРДЖИЕВ, Г-ЖА ВЕЛИЧКА МАНОЛОВА КАРОВА, Г-Н ЛАЗАР БОРИСЛАВОВ КИШКИЛОВ, Г-ЖА ПЕНКА ЛЮБОМИРОВА КИШКИЛОВА, Г-Н БОРИСЛАВ ЦВЕТКОВ КИШКИЛОВ, Г-Н ЛЮБОМИР ЦВЕТКОВ КИШКИЛОВ, Г-ЖА ЗЛАТКА ЛАЗАРОВА СЪБЕВА, Г-Н ДИМИТЪР МАНОЛОВ СЕМЕРДЖИЕВ, Г-ЖА МАРИЯ СТОЯНОВА ТЕРЗИЙСКА, Г-Н ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ ТЕРЗИЙСКИ.

На основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 131 Ви съобщаваме, че е изработен проект за / поправка на кадастралния план / промяна на подробен устройствен план / ПУП/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ - Озеленяване и улична регулация с идентификатор 83274.501.792 кв. 21 по плана на с. Широка Лъка.
Проектът е изложен в приемната на кметство с.Широка Лъка, Община Смолян.
 

СЪОБЩЕНИЕ