СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО МАРИЯ СТЕФАНОВА КАРАМАНОЛЕВА, ПЕТЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА, ВАСИЛКА СТАЙКОВА ТАБАКОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАБАКОВ, ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ КЬОРОВСКИ, РАДОСТ БОГДАНОВА БОГДАНОВА, ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ДОНЕВСКА, ТОДОР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ, ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА, МАРИАНА ЩОНОВА КОНДОВА, АТАНАСКА ЩОНОВА БЪЛЕВА, ЮЛИАН ЯКИМОВ, ЮЛИЯ ЗОТЕВА, ЕМИЛ ЗОТЕВ, ШИНА МАНОЛОВА ВАСИЛЕВА, РАДА ГЛУШКОВА, НИКОЛА ГЛУШКОВ, ТЕМЕНУГА ДЕЧЕВА, НЕДЕЛЧО ДЕЧЕВ, ТАНЯ НЕДЕЛЧЕВА ПЕТРОВА.
 

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 58/11.07.2012год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с ЧЛ.l31 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план /ПУП/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ №№
L-234,254 за жилищно застрояване и LI-254,234 за жилищно застрояване по плана на
гр.Смолян
 

СЪОБЩЕНИЕ