СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО ВЕЛИЧНА ДАФОВА СТАМЕНОВА, МАНОЛ ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ГЕОРГИ ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ, СТЕФКА ДАФОВА ИВАНОВА, РАДКА ВЪЛКОВА ГОДЕВА, ВЕЛИЧКА ВЪЛКОВА НЕНОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА, ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, МАРИЯ ДИМИТРОВА БАЛАБАНОВА, ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ТУНЕВА, ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЛYIIIКОВА, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ, ЦОНКА МАНОЛОВА МЕРДЖАНОВА, ГЕОРГИ МАНОЛОВ ТАШКОВ, ВЕСЕЛИНА МАНОЛОВА ЧОЛАКОВА, КОСТАДИНКА СТЕФАНОВА ЧАТ АЛБAIIIEВА,ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА БЕЕВСКА, СТОЯНКА СТЕФАНОВА МОЛОВА, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТАШКОВ, КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, СТАЙКО ИВАНОВ СЕДЯНКОВ, ЙОРДАНКА ИВАНОВА МЕЧКАРСКА, ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА Т AIIIКOBA, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА, ВЕЛИКА АНГЕЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА, МИЛКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА, МАНОЛ АНГЕЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ, МАРИЯ АНГЕЛОВА БЕЛАКОВА И ВАСИЛКА КОСТАДШЮВА КУIЦИНAPОВА 
 

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 57/11.07.2012год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с ЧЛ.l3l от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП- ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ I - 86 по плана на с.Гела.

СЪОБЩЕНИЕ