СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО „РОДОПА БИЛДИНГ” ООД, ФИЛИКС СТОЯНОВ КАБАДОЗОВ, ЛЮБОМИР АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, РУМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ХАЙРИ ШИБАНОВ МАНАФОВ, ДАФИНА ЯСЕНОВА ГЪЛЪБОВА, БИСЕР АСЕНОВА ГЪЛЪБОВ, АСЯ АСЕНОВА ЯНКОВА, ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА, АСЕН ГЕОРГИЕВ ГЪЛЪБОВ, НЕВЕНА АН. ПИЩАЛОВА, ЕВГЕНИЯ АНТОНОВА КАБАДОЗОВА, НИКОЛАЙ АСЕНОВ УШЕВ.

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 55 / 11.07.2012год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл. 131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план /ПУП/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ №№ XIX за жилищен блок и обществено обслужващи дейности и изменения на улична и дворищна регулация от о.т.359 до о.т.360 кв. 12 по плана гр. Смолян ц.ч. за /поземлени имоти/ ПИ с идентификатори 918.307, 918.308, 918.309, 918.310.

СЪОБЩЕНИЕ