> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.01.2017

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.


13.03.2017 г.

Договор № ПНО-ОП-17.03-5

Техническо предложение

Ценово предложение


10.03.2017 г.

ПРОТОКОЛ - За разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците


27.01.2017 г.

PDF - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти


19.01.2017 г.

АОП - Информация в профил на купувача


ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обяза за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

1.1. - Техническо задание 1.2. - Становище - РИОСВ - Смолян 1.3. - Планово задание

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания и изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за комплексна оценка на офертите


ОБРАЗЕЦ №1 - Образец за документ за обществената поръчка

ОБРАЗЕЦ №2 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №3 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №4 - Предложение за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация за срока на валидност на офертата

ОБРАЗЕЦ №7 - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

ОБРАЗЕЦ №8 - Ценово предложение