> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ / ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ОБЯВЛЕНИЕ:
Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с граждани и юридически лица на проект на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ – ОДК-Смолян.
Общественото обсъждане/обществените консултации ще се проведе/проведат на 12.01.2017 година, от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян.

МОТИВИ:
Разпоредба на §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование.
Правилникът за устройството и дейността на ЦПЛР–ОДК-Смолян следва да регламентира общите положения, функциите, дейността, образователно-възпитателния процес, управлението, структурата, имуществото и начина на финансирането му, като институция в системата на предучилищното и училищното образование в Община Смолян, осигуряваща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО:
От анализа за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян, приет с Решение №301/18.11.2016 г. на Общински съвет-Смолян, е видно, че ЦПЛР-ОДК-Смолян е институция с капацитет и кадрови ресурс за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие. Предложеният проект на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР–ОДК-Смолян засяга организационно-управленски и образователно-възпитателни аспекти на взаимоотношения между педагогически специалисти, деца и ученици, родители, Община Смолян, РУО-Смолян и МОН. Същият е съобразен със спецификата на институцията. Неговата основна цел, като подзаконов нормативен акт, е да конкретизира и уреди начинът, по който ЦПЛР–ОДК-Смолян ще изпълнява пълноценно своето предназначение.
Очакваните резултати от прилагането на Правилника са в няколко основни направления: актуализиране и разширяване на формите и заниманията по интереси с деца и ученици; повишаване на мотивацията на подрастващите за включване в дейностите на ЦПЛР-ОДК-Смолян; осъществяване на дейности в детските градини по чл.19, ал.1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование; подобряване организацията на образователно-възпитателния процес в институцията; повишаване на контрола и ефективността на дейностите; подобряване на координацията между ЦПЛР-ОДК-Смолян, Община Смолян, РУО-Смолян и МОН.

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ –ОДК-СМОЛЯН


ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР-ОДК- СМОЛЯН