ПОКАНА

21.11.2016

 П О К А Н А
за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на
община Смолян

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове (ЗНА) във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе на 07 декември 2016 г. от 17.00 часа в заседателна зала № 247, намираща се на втория етаж на административната сграда на Община Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12.
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на общината www.smolyan.bg и са на разположение на заинтересованите лица в стая № 202 в сградата на общината.
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗНА, държавните органи, юридическите лица и гражданите могат да правят писмени предложения и становища по проекта на наредбата в срока по чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от ЗНА – 21.11.2016 г. до 05.12.2016 г. включително:
• на e-mail: [email protected]obshtina [email protected], или да ги депозират в Община Смолян – Център за информация и услуги на гражданите, Приемна № 1 – Деловодство;
• да представите устно или писмено по време на общественото обсъждане на 07.12.2016 г. от 17,00 часа, а след него до провеждане на заседанието на Общински съвет – Смолян.

Очаквам Вашите предложения и становища!

Приложение:
1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян;
2. Мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.


С уважение,

СЛАВКА КАМЕНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН