> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI

Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.12.2016

Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.


29.12.2016 г.

Договор № ПНО-ОП-16.12-15

Оферта на изпълнителя

 


09.12.2016 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Срок за получаване на оферти: 15.12.2016 г., 17:00 часа

Отваряне на офертите: 16.12.2016 г., 09:00 часа, заседателна зала - 343

 


 

Информация за публикуване в профила на купувача обява

Указания

Обява

Техническа спецификация

Проект на договор

Образец №1 - Оферта

Образец №2 - Декларация по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП

Образец №3 - Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП

ПРОТОКОЛ


Всички положени подписи и печати във всички по поръчката са заличени на основание чл. 42, ал.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).