> Начало > Обществени поръчки > Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава X

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.11.2016

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“.


 28.11.2016 г.

ДОГОВОР № ПНО-ОП-16.11-9

 


АОП - Информация в профил на купувача


ОБРАЗЕЦ НА ОБЯВА - Обяза за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Технически спецификации

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Указания и изисквания

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект на договор

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Методика за комплексна оценка на офертите

ПРОТОКОЛ


ОБРАЗЕЦ №1 - Образец за документ за обществената поръчка

ОБРАЗЕЦ №2 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №3 - Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ №4 - Предложение за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ №5 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

ОБРАЗЕЦ №6 - Декларация за срока на валидност на офертата

ОБРАЗЕЦ №7 - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на тру

ОБРАЗЕЦ №8 - Ценово предложение