> Начало > Обществени поръчки > Енергийно обновяване на българските домове

Енергийно обновяване на българските домове

04.07.2012

Проект BG161PO001-1.2-01-0001
„Енергийно обновяване на българските домове”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”


Кандидатстването стартира от 02 юли 2012 г.


Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015 г.).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.
Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.
За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност, както и разходите за проектните мениджъри.

Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 50% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.

 

Заявления се подават и информация за проекта се получава в стая 422 на Община Смолян при Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СДиЕ, всеки работен ден след 16:00 часа, тел. 67612 и на e-mail: [email protected]

  1. Заявление за интерес и подкрепа
  2. Покана за свикване на ОС на ЕС-СС
  3. Протокол от залепване на поканата
  4. Протокол от ОС на ЕС-СС