> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ОБЯВЛЕНИЕ:
Община Смолян, на основание чл.346, ал.1 и ал.2 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе на 16.09.2016 година, от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян.

МОТИВИ:
Разпоредба на чл.346, ал.1 и ал.2 от Закон за предучилищното и училищното образование.
Наредбата следва да уреди конкретните обстоятелства и реда, по който общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие ще бъдат вписвани служебно в общински Регистър.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН