> Начало > Обществени поръчки > Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

15.08.2016

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

Проектиране във фаза „Работен проект” за обекти:

  1. „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната мрежа на с. Момчиловци,;
  2. „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово”;
  3. „Реконструкция на ВиК за ул. „Беклийца”, Община Смолян“.

 


06.02.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


12.12.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

Договор №ПНО-ОП-16.11-2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


27.10.2016 г.

РЕШЕНИЕ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ №4

ПРОТОКОЛ №5


05.10.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с чл.103, ал.5 и чл.177 от ЗОП
(съобщение за отваряне на ценовите предложения)


Относно: Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание , с предмет: Проектиране във фаза „Работен проект” за обекти: 1. „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната мрежа на с. Момчиловци; 2. „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Долно Влахово”; 3. „Реконструкция на ВиК за ул. „Беклийца”, Община Смолян“, която обществена поръчка е открита с решение на кмета на община Смолян № 27 от 15.08.2016 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2016-0014 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1689 (профил на купувача)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 12.10.2016 г. от 11:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще бъдe отворен пликa с предлагана цена, представляващ неразделна част от офертата на участника, в процедурата с горепосочения предмет.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участника в процедурата или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

 


 

09.09.2016 г.

ПРОТОКОЛ №2


15.08.2016 г.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ