> Начало > Обществени обсъждания > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


ОБЯВЛЕНИЕ:
Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Смолян.
Общественото обсъждане ще се проведе на 16.08.2016 година, от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян.

МОТИВИ:
§31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование.
Наредбата следва да уреди условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Смолян.
С приемането на Наредбата ще се осигури нормално започване и протичане на учебната 2016/2017 година.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН