> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 130д, ал. 2 от Закопа за публичните финанси обявявам:

У В Е Д О М Я В А

че е изготвен проект на план за оздравяване на община Смолян и ще се проведе обществено обсъждане на 09.08.2016 г. от 17:30 часа в 247 зала на община Смолян.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Община Смолян – бул. “България” №12, тел. за информация и връзка 0892 215 336, 0301 80610, e-mail: [email protected] – заместник кмет Венера Аръчкова.

 

План за финансово оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г. 


 

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове в законодателния срок от 14 /четиринадесет/ дни Общинска администрация Смолян чрез настоящето публикуване

У В Е Д О М Я В А

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян и ще се проведе обществено обсъждане на 09.08.2016 г. от 17:30 часа в 247 зала на община Смолян.

Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Община Смолян – бул. “България” №12, тел. за информация и връзка 0892 215 336, 0301 80610, e-mail: [email protected] – заместник кмет Венера Аръчкова.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.