> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА


Уважаеми граждани,

Община Смолян подготвя проектно предложение за изграждане на съвременни социални жилища, с което ще кандидатства пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“.

Зачитайки принципите на прозрачност, обоснованост, съгласуваност и стабилност,
Община Смолян отправя покана до всички заинтересовани страни за обсъждане инвестиционното намерение за изграждане на социални жилища
в гр. Смолян, кв. Невястата (до диспансер).

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян


Социалните жилища се изграждат с цел осигуряване на съвременни жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. При изграждането на този тип жилища трябва да се осигури пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване.

Предвижда се изграждане на 5 етажна жилищна сграда, включваща 35 броя социални жилища, със следното разпределение:
• Жилище за 1 човек – 11 броя;
• Жилище за 2 човека – 6 броя;
• Жилище за 3 човека – 11 броя;
• Жилище за 4 човека – 4 броя;
• Жилище за хора с увреждания – 3 броя.
Сградата ще бъде в хармонично единство с околната среда, а също така ще бъде изградено място за отдих и детска площадка. Предвидена е и система за БГВ /битово горещо водоснабдяване/ с бойлер със серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори).

Целевата група по проектa следва да включва представители на поне 2 от посочените групи:
1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия - лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на поне едно от следните условия:

  •  Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;
  •  Нямат обичайно място на пребиваване, които използват за нощуване приюти или други услуги за временно настаняване;
  •  Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;
  •  Обитават жилище, което не е електрифицирано или няма достъп до питейна вода, или канализация и др.;
  •  Обитават пренаселено жилище, при което на един член от семейството се пада по-малко от:

o За едночленно семейство – 1 стая;
o За двучленно и тричленно семейство – 2 стаи;
o За четиричленно семейство – 3 стаи;
o За петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член на семейството.

2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания:
• „Родители” са биологичните родители и осиновители, както и родителите на доведени и заварени деца до 18-годишна възраст;
• „Непълнолетни родители” са майките, ненавършили 18-годишна възраст, които са родили (осиновили) и отгледали поне едно дете над едногодишна възраст;
• "Многодетни" са майките, родили (осиновили) и отгледали три и повече деца над едногодишна възраст;
• „Деца с влошено здраве и увреждания” са деца на възраст до 16 години с определен вид и степен на увреждане или дете/ лице на възраст от 16 до 20 години с определена степен на трайно намалена работоспособност.

3. Хора в риск от бедност и социално изключване - лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).

Проектът за изграждане на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян, разработен с широко обществено участие и приет през 2013г. и като такъв, съответно е включен в инвестиционната програма на Община Смолян, одобрена за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.


Очакваме Ви!


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН