> Начало > Обществени поръчки > ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални пространства, електро захранване, осветление, вентилация и др.; Етап II Рехабилитация на ГПК в участъка от км 0+910 до км 1+900; Етап III Ново строителство на път II 86 от км 96+560 до км 97+079; Етап IV Ново строителство на ГПК в участъка от км 0+000 до км 0+910 и в участъка от км 1+900 до км 2+284, включително и кръгово кръстовище между път II-86 и ГПК


ИНФОРМАЦИЯ
по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП


Относно: Договор с рег. № ПНО-ОП-16.06-9 /28.06.2016 г., сключен между община Смолян и „Пътинвест-инженеринг“ АД, гр. София, с предмет: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални пространства, електро захранване, осветление, вентилация и др.; Етап II Рехабилитация на ГПК в участъка от км 0+910 до км 1+900; Етап III Ново строителство на път II 86 от км 96+560 до км 97+079; Етап IV Ново строителство на ГПК в участъка от км 0+000 до км 0+910 и в участъка от км 1+900 до км 2+284, включително и кръгово кръстовище между път II-86 и ГПК.

Дата на публикуване Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
24.07.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
04.04.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
09.01.2017 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ
05.12.2016 г. ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

 


 28.06.2016 г.

Договор № ПНО-ОП-16.06-9


09.06.2016Г.

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ПРОТОКОЛ №3
 


Публична покана


ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 - Техническо задание

Количествени стойности Описание на етапите Чертежи

 

Приложение № 2 - Описание и специфични условия на поръчката

Приложение № 3- Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

Приложение № 4 - Методика за оценка на офертите

Приложение № 5 - Проект на договор


ОБРАЗЦИ

Образец № 1 - Посочване на ЕИК по чл_23 от ЗТР, БУЛСТАТ

Образец № 2 - Техническо предложение

Образец № 3 - Ценово предложение

Образец № 4 - Посочване на подизпълнители

Образец № 5 - Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Образец № 6 - Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Образец № 7 - Списък на услугите

Образец № 8 - Списък на лицата

Образец № 9 - Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ

Образец №10 - Декларация - 51а от ЗОП за ангажираност на лице