> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР. СМОЛЯН,

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР. СМОЛЯН, БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” №5.

19.06.2012

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР. СМОЛЯН, БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” №5.

 

І. Кратко описание на длъжността


Директорът на Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян, организира, ръководи и контролира цялостната дейност при спазване на действащото законодателство и приетите от ОбС-Смолян наредби, свързани с дейността на общинското звено.
Директорът представлява Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян пред компетентните органи.

ІІ. Изисквания към кандидатите:


1. Да е български гражданин.
2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
3. Да не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
4. Да няма наложено дисциплинарно наказание на основание чл.188, т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание 328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди датата на подаване на документите за конкурса;
5. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” по специалност от професионално направление, „музикално и танцово изкуство”, „педагогика на обучението по музика”, „българска филология”, „история”.
6. Да имат не по-малко от 5 (пет) години трудов стаж в сферата на посочените професионални направления.
7. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност е предимство.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:
 

1. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Смолян, в съответствие с чл.94 от Кодекса на труда.
2. Конкурсът за заемане на длъжността „директор” на Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян се провежда в два етапа:
2.1.Допускане по документи на кандидатите;
2.1.1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
2.1.2. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
2.2. Представяне и защита на тригодишна програма за развитие на Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян и провеждане на интервю.
3. Представянето и защитата на тригодишната програма за развитие на Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян и интервюто се провеждат в един ден в сградата на Общинска администрация гр. Смолян, бул. ”България” №12.
4. В съответствие с изискванията на чл. 91, ал.3 от КТ длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея. Същата ще се предоставя на всеки кандидат в деловодството на Община Смолян, Приемна №1.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:
 

1. Заявление за участие в конкурса, в което да е посочен и номер на телефон, за връзка с кандидата.
2. Документ за самоличност /копие/.
3. Декларация за обстоятелствата по т.ІІ, т.1, т.2 и т.3 /по образец/. Декларацията се попълва при подаване на документите за участие в конкурса.
4. Автобиография /европейски формат/.
5. Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация /копия/.
6. Документи за научно звание или научна степен, ако кандидата притежава такива /копия/.
7. Копие от трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж.
8. Програма за развитие на Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян за тригодишен период – 3 екземпляра.


V. Срок и място за подаване на документи:


Документи се подават в Общинска администрация – Смолян, адрес: гр.Смолян, бул. ”България” 12, приемна №1-деловодство, всеки работен ден от 7.30 ч. до 19.00 ч., в едномесечен срок, от датата на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в местен вестник.

За допълнителна информация – тел.0301 /6-76-45.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се публикуват на информационното табло в сградата на общинска администрация и на Интернет сайта на община Смолян.